מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת מידע

מדיניות זו היא מדיניות הפרטיות של קבוצת בר עוז.

מדיניות הפרטיות מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שאנחנו עושים במידע שהנך מוסר לנו ושנאסוף עליך (או על אחרים שאתה מוסר לנו מידע לגביהם), באמצעות האתר ו/או באמצעות האפליקציה או באופן אחר במסגרת השירותים שאנו מספקים.

ככלל, סוגי המידע שנאסף והעיבוד שנבצע בו תלויים בסוג הקשר שלנו איתך (למשל: דייר בבניין משותף, בעל נכס, חברת ניהול, מבוטח, סוכן, צד ג' וכו'). אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו למטרות המפורטות להלן, ובכלל זה על מנת לספק את שירותנו ואת המוצרים ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו.

אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו שירותים מסוימים או לרכוש מוצרים מסוימים. חלק מהמידע נדרש לפי חוקים מסוימים.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש של האתר ו/או האפליקציה.

קבוצת בר עוז רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר ו/או באפליקציה. שימושך באתר ו/או באפליקציה לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

אנא קרא בעיון מסמך זה ופנה אלינו בכל שאלה בנושא.

איזה מידע אישי אנו אוספים?

כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר ו/או באפליקציה טעון הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך, תידרש למסור מידע אישי, ונתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות המבוקש. כמו-כן, אנו אוספים מידע שזמין לנו לשימוש על פי דין, כגון: מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, כולל העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף הביטוח וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין. המידע הנאסף הוא מידע בקשר לאספקת השירותים והמוצרים של קבוצת בר עוז.

מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך עם קבוצת בר עוז, ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות; סיסמאות; מקום עבודה; מעמד אישי; מידע לגבי הכשרה מקצועית, השכלה, רקע תעסוקתי; מידע פיננסי; מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה; מידע על מיקום וכיוצ"ב;

קבוצת בר עוז תשמור את המידע אשר יצטבר אודותיך במאגרי המידע שלה כפי שיפורט להלן.

שמירת המידע

לקבוצת בר עוז מאגרי מידע רשומים כחוק בהם ישמרו ויאובטחו הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה. קבוצת בר עוז רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על ידי המשתמשים, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלהם בעל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על ידם; התאמה והצעה של מוצרי ושירותי קבוצת בר עוז ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים; מתן שירות וטיפול שוטף לגבי מוצרי קבוצת בר עוז שנרכשו ו/או הובע עניין בהם, וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחיים ומוצרים ו/או שירותים פיננסיים מטעם קבוצת בר עוז; לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד תכנים שיווקיים באתר ו/או באפליקציה, באתרים מקושרים ובאמצעי מדיה ותקשורת אחרים, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים והתכנים המוצעים או מוצגים או ניתנים באתר או באמצעותו ו/או באמצעות האפליקציה, לצורך פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה, ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף איתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"), וכן לצורך התגוננות משפטית וטיפול בתלונות, תביעות ופניות;

ייתכן שחלק מהמידע שיידרש מידי המשתמש ו/או ייאסף אודותיו מתבקש על פי חובה שבדין, חוקית ו/או רגולטורית, ומסירת סוגי מידע מסוימים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות במסגרת ביצוע פעולות מסוימות באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בו. המשתמש מאשר כי העברת המידע לקבוצת בר עוז ו/או באמצעותה הינה על אחריותו בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קבוצת בר עוז בנושא.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמיתי ומדויק וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, ובכל מקרה תהא האחריות למסירת מידע זה על המשתמש בלבד.

המידע אשר מסר המשתמש, אף במצב 'אורח', וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או אגב השימוש בהם, ישמרו אף הם במאגרי המידע של קבוצת בר עוז המפורטים לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות מאגרי המידע הרשומות ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע גם לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית הלקוח, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו על ידי קבוצת בר עוז ו/או מי מטעמה.

דרכי איסוף ושימוש במידע

קבוצת בר עוז רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר ע"י המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר ו/או את האפליקציה, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לשירותים המוצעים על ידי קבוצת בר עוז ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לקבוצת בר עוז שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, קבוצת בר עוז רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות בלבד. מובהר, כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

כמו-כן, קבוצת בר עוז רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת האתר ו/או האפליקציה; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או חלק מהמשתמשים; להתאים תכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה בהתאם לסיווג המשתמש שלך ובהתאם לתכנים אשר עשויים לדעתנו לעניין אותך;

למען הסר ספק, מובהר כי כל האמור לעיל בא להוסיף על השימוש שרשאית קבוצת בר עוז לעשות במידע השמור במאגרי המידע של קבוצת בר עוז בהתאם למטרות הרשומות של מאגרי המידע ובהתאם לאמור בפרק "שמירת המידע" לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתתקבל מהמשתמש הסכמה ייעודית ומפורשת לכך, ייעשה שימוש במידע גם לשם משלוח הודעות, עדכונים ומסרים שיווקיים ואחרים, באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו ע"י המשתמש. במקרה כזה, יוכל המשתמש לחזור בו ולבטל את הסכמתו מקבלת הודעות כאמור בכל עת, על-פי דין.

האתר ו/או האפליקציה משתמשים בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות המשתמשים ואודות שימושם באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר ו/או לאפליקציה, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר ו/או לאפליקציה, זמני ואופני השימוש באתר ו/או באפליקציה, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ו/או באפליקציה.

בנוסף, האתר ו/או האפליקציה משתמש בעוגיות (להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו התקין והשוטף, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או את האפליקציה להעדפות אישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי קבוצת בר עוז. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהה בהם באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגיע אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה, הדפים בהם ביקר המשתמש וכו'. כמו-כן, יכול שהעוגיות אף ישמרו מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, וקבוצת בר עוז נוקטת צעדי זהירות על מנת להבטיח כי רק מחשבי קבוצת בר עוז ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את העוגיות, תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. בכל עת באפשרותך למחוק את קבצי העוגיות גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר ו/או שהאפליקציה, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך. תשומת ליבך, כי עם מחיקת או חסימת הקבצים כאמור, ייתכן כי חלק משירותי האתר ו/או משירותי האפליקציה או כולו לא יפעלו באופן תקין או כלל.

למי מועבר המידע

קבוצת בר עוז תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת , לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

אם התקבלה דרישה מצד המשתמש או בהסכמתו המפורשת או לשם קבלת שירות מהאתר ו/או האפליקציה או דרכם;

לצורך העברתם לספקי מוצרים ו/או שירותים שונים על מנת להשלים פעולה יזומה לבקשתו של המשתמש באתר ו/או באפליקציה או באתרי האינטרנט המופיעים או המקושרים כהגדרתם בתקנון תנאי השימוש;

לצורך העברתם לשותפים של קבוצת בר עוז, כגון: חברות הניהול של הבניינים המשותפים וזאת לשם ניהול הבניין המשותף ומתן שירותים שונים בקשר אליו;

בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות האתר ו/או באמצעות האפליקציה, ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם קבוצת בר עוז;

בשל צו שיפוטי המורה לקבוצת בר עוז למסור את המידע לצדדים שלישיים;

למשתמשים אחרים של האפליקציה – על מנת לעדכן אותם שהתחברת לאפליקציה;

בשל כל מחלוקת, דרישה, טענה, תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין קבוצת בר עוז ו/או מי מטעמה;

לצורך העברתם לחברות אחרות בקבוצת בר עוז ולספקים שונים לצורך אספקת השירותים השונים הניתנים על ידי החברות בקבוצת בר עוז וזאת בכפוף לנקיטת אמצעי אבטחת מידע מקובלים;

לצורך העברתם, בהתאם להסכמת המשתמש, לשותפים עסקיים אחרים, כגון: ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר;

בכל מקרה בו תסבור קבוצת בר עוז, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של קבוצת בר עוז, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי;

במקרה בו העבירה ו/או המחתה קבוצת בר עוז ו/או מי מהחברות בקבוצת בר עוז לצד שלישי את פעילות/ן ו/או את זכויותיה/ן וחובותיה/ן כלפי המשתמש לצדדים שלישיים ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

כאשר אתה מוסר לנו אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות יכול לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר -SMS), פקסימיליה, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.

זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקסימיליה, והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת פנה למוקד שירות או בדואר אלקטרוני בכתובת support@oxs.co.il. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

לידיעתך ולתשומת ליבך! גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים ו/או פרסומות, תמשיך לקבל מאיתנו (בכל אמצעי התקשורת) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך) גם ללא הסכמה.

אבטחת מידע

קבוצת בר עוז עושה כל שביכולתה כדי להגן על סוגיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ו/או האפליקציה ולקוחותיה, וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי קבוצת בר עוז מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או לאפליקציה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר ו/או באפליקציה באופן מוחלט.

קבוצת בר עוז משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמורים נועדו להבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר ו/או האפליקציה.

קבוצת בר עוז עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ו/או א האפליקציה, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מחשב המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי קבוצת בר עוז מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו-כן, קבוצת בר עוז נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ו/או על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולם ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ו/או על האפליקציה ועל תוכנם מפני חדירות, פרצות ו/או האזנות בלתי מורשות.

עם זאת, קבוצת בר עוז מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא אינה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של קבוצת בר עוז, וכי ידוע למשתמש שקבוצת בר עוז לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

שמירה על פרטים אישיים של המשתמש

הטכנולוגיה מאפשרת שכפול וחיקוי פשוט של סימני זיהוי ולוגואים, והמשתמשים התרגלו להסתמך על מגנונים פשוטים של זיהוי.

פרטי הזיהוי שלך לצורך הזדהות באתר ו/או באפליקציה הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים ואין למסור אותם לגורמים זרים. כמו-כן, יש להיזהר מהודעות דואר אלקטרוניות מזויפות, הנשלחות כביכול מקבוצת בר עוז או מגורם מוכר אחר, אשר מבקשות מהמשתמש להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך הודעה, ולמסור או לעדכן את פרטי הזיהוי שלו (סיסמאות, פרטים אישיים וכו') תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון, כגון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכו'.

זכות עיון במידעתיקונו ויצירת קשר בנושא פרטיות

על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי המידע ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, או בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא השתמש בעמוד "יצירת קשר" באתר ו/או באפליקציה, או לחילופין, שלח דואר אלקטרוני לכתובת info@oxs.co.il או לחילופין הנך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת ת.ד 338 חולון 5810202. בכל תכתובת יש לכלול את פרטיך המלאים ליצירת קשר.